Agenda

Agenda CDA Uden

Fractievergadering:

Tijdens de wekelijkse fractievergadering bepalen de fractieleden van het CDA gezamenlijk standpunten over de onderwerpen die aan de orde komen in commissie- en raadsvergaderingen. Het is ook mogelijk om een onderwerp over een bepaald onderwerp op onze agenda te zetten. Want ons eerste agendapunt bepaal jij!

Wil je graag een onderwerp onder de aandacht brengen? Klik dan op onderstaande button en vul het formulier in. We nodigen jou dan uit om de bespreking van dat onderwerp bij te wonen. Indien gewenst is het ook mogelijk om je onderwerp mondeling toe te lichten.

Commissievergadering gemeente Uden:

Een commissievergadering in gemeente Uden een overleg met de fracties van alle politieke partijen van gemeente Uden. Deze vergaderingen zijn een voorbereiding voor de raadsvergadering. Er is gelegenheid om (soms tot op detailniveau) vragen te stellen aan de wethouders en met de overige fracties de voorstellen goed te bediscussiëren.

Zijn alle fracties het eens met een voorstel dan kan dit als hamerstuk naar de raadsvergadering. Moet er nog verder over nagedacht worden of is nadere toelichting van het college gewenst, dan kan een fractie een voorbehoud maken en gaat het voorstel als bespreekstuk naar de raadsvergadering.

Deze vergaderingen zijn openbaar. Inwoners van de gemeente mogen inspreken bij onderwerpen die op de agenda staan. Als je daarvoor interesse hebt, neem dan contact op met de Griffie.

Raadsvergaderingen gemeente Uden:

In de raadsvergadering wordt het debat aangegaan met de andere raadsleden van de diverse partijen. Dit debat bestaat per onderwerp uit twee termijnen. Hamerstukken worden niet verder bediscussieerd in de raadsvergadering en direct besloten (afgehamerd) , bespreekstukken worden als volgt behandeld:

In de eerste termijn stelt het raadslid vragen en maakt hij/zij het fractiestandpunt beargumenteerd duidelijk.

In de tweede termijn wordt geprobeerd de argumenten van de anderen te weerleggen en duidelijk te maken waar de verschillen liggen. Overtuigen mag maar is geen doel op zich.

In de vergadering wordt altijd via de voorzitter gesproken. Men spreekt elkaar nooit rechtstreeks of bij de naam aan. Gebruikelijk is het benoemen van de partij in plaats van de persoon. Bij deze vergaderingen kan er door de inwoners niet worden ingesproken.

Overzicht vergaderingen:

Agenda CDA Landerd

Fractievergadering:

Tijdens de wekelijkse fractievergadering bepalen de fractieleden van het CDA gezamenlijk standpunten over de onderwerpen die aan de orde komen bij de podiumbijeenkomsten, de voorbereidende vergadering en de raadsvergadering. Het is ook mogelijk om een onderwerp over een bepaald onderwerp op onze agenda te zetten. Want ons eerste agendapunt bepaal jij!

Wil je graag een onderwerp onder de aandacht brengen? Klik dan op onderstaande button en vul het formulier in. We nodigen jou dan uit om de bespreking van dat onderwerp bij te wonen. Indien gewenst is het ook mogelijk om je onderwerp mondeling toe te lichten.

Podiumbijeenkomsten gemeente Landerd:

Een podiumbijeenkomst is een bijeenkomst van alle politieke partijen van de gemeente Landerd. Tijdens podiumbijeenkomsten haalt de raad informatie op. Dit gebeurt op allerlei manieren en via verschillende kanalen. We kunnen bijvoorbeeld informatie vragen bij inwoners, bedrijven of professionals. Of juist ervaringen uitwisselen. Op deze manier krijgt de raad in een vroeg stadium van het besluitvormingsproces een goed beeld van wat er rondom een onderwerp speelt. De opgehaalde informatie gebruiken zij bij toekomstige besluiten die zij nemen.

Geen debat
Tijdens podiumbijeenkomsten gaan raadsleden niet met elkaar in debat. De bijeenkomsten zijn puur bedoeld voor beeldvorming. Afhankelijk van het onderwerp, wordt gekozen welke vorm de podiumbijeenkomst krijgt, waar deze plaatsvindt en welke sprekers worden uitgenodigd.

Voorbereidende vergadering gemeente Landerd:

Tijdens een voorbereidende vergadering wordt gesproken over onderwerpen waar de gemeenteraad later die maand een besluit over moet nemen in de raadsvergadering. Deze avond is dus vooral bedoeld voor het uitwisselen van informatie en politieke standpunten. Inwoners en organisaties zijn van harte uitgenodigd om in te spreken over de onderwerpen die op agenda staan.

Wil je gebruik maken van het spreekrecht?
Of wil je er meer over weten? Neem dan contact op met de griffier, Elsa Weijenberg.

Raadsvergaderingen gemeente Landerd:

In de raadsvergadering worden er besluiten genomen.

In de vergadering wordt altijd via de voorzitter gesproken. Men spreekt elkaar nooit rechtstreeks of bij de naam aan. Gebruikelijk is het benoemen van de partij in plaats van de persoon. Bij deze vergaderingen kan er door de inwoners niet worden ingesproken.

Overzicht vergaderingen: