Giftenbeleid CDA

Het CDA is wettelijk verplicht giften van bedrijven boven de € 4.500,00 openbaar te maken in de financiële verantwoording van het CDA. Aan donaties aan het CDA kan geen enkel recht worden ontleend.

U kunt uw donatie bij uw belastingaangifte als gift opvoeren. Dit maakt uw bijdrage fiscaal aantrekkelijk, voor meer informatie hierover kunt u terecht op www.belastingdienst.nl.

Het Christen Democratisch Appèl beschikt over een ANBI-verklaring. ANBI betekent Algemeen Nut Beogende Instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

Dat het CDA beschikt over een ANBI-verklaring, betekent dat de contributie van leden én een eventuele vrijwillige bijdrage door de Belastingdienst worden aangemerkt als gift. Daarmee zijn de bijdragen belastingaftrekbaar, wat een bijdrage fiscaal aantrekkelijk maakt.

Een gift aan de plaatselijke CDA-afdeling is ook aftrekbaar.  De landelijke ANBI-verklaring geldt voor de Vereniging CDA en dus ook voor alle CDA-geledingen die daarbinnen vallen. De plaatselijke CDA-afdeling valt onder de Vereniging CDA, deze giften zijn dus ook aftrekbaar.

NB: CDA-fracties vallen niet onder de Vereniging CDA. Hierdoor vallen giften aan de fractie niet onder onze ANBI-verklaring.

ANBI-voorwaarden
Per 1 januari 2014 zijn de voorwaarden voor ANBI's veranderd. De belangrijkste verandering is open en eerlijk communiceren. Hierdoor krijgt u makkelijk en eenvoudig inzicht in het doel en het werk van de instelling. Weet waaraan u geeft!

Het is van groot belang voor de vitaliteit van het CDA dat deze waar mogelijk op de financiële inzet van haar leden en sympathisanten steunt. Daarnaast worden echter ook andere financiële bronnen benut en gewaardeerd, zoals die van de overheid, maatschappelijke organisaties en het (georganiseerde) bedrijfsleven.
Omdat ook giften zeer welkom zijn, is het van groot belang om vast te leggen welke randvoorwaarden hierbij in acht worden genomen. Hiertoe heeft de partijraad op 3 november 2001 de volgende richtlijnen vastgesteld:

1. Het begrip gift.

 1. Als giften worden beschouwd iedere door de partij om niet ontvangen geldsom of geldswaardige prestatie, waarbij niet van belang is of deze worden ontvangen van natuurlijke of rechtspersonen. Aldus zal het reglement zich ook uitstrekken tot de regelmatige contributie van de leden van de partij.
 2. Ten aanzien van merchandising (verkoop van dassen, T-shirts, glazen, en andere artikelen met reclame-uitingen) geldt dat deze activiteit het element om niet ontbeert. De opbrengst van merchandising behoeft mitsdien niet als gift te worden gekwalificeerd.
 3. Kwijtscheldingen van schulden van de partij zullen echter zonder twijfel als gift moeten worden aangemerkt. Dit geldt dus ook voor declarabele, maar niet in rekening gebrachte kosten.
 4. In geval van op geld waardeerbare prestaties die jegens de partij om niet verricht worden, is het onderscheidend criterium of degene die de prestatie of arbeid verricht in het dagelijks leven dezelfde activiteit in het kader van zijn beroep of bedrijf ontplooit. Slechts indien dat het geval is zal de prestatie als gift worden aangemerkt.
 5. Het criterium genoemd in 4. geldt eveneens voor sponsoring. Indien de sponsor een tegenprestatie verkrijgt die hij ook elders in het maatschappelijk verkeer tegen een vergelijkbare prijs kan verwerven, dan behoeft zijn betaling niet als gift te worden aangemerkt. Te denken valt aan verkoop van advertentieruimte in geschriften van de partij of van andere mogelijkheden tot het maken van reclame.

2. De toelaatbaarheid van giften

 1. Op de CDA-volksvertegenwoordigers wordt jaarlijks een beroep gedaan voor een financiële bijdrage aan de partij. De partij dient in verband met de zuiveringseed duidelijkheid te betrachten omtrent haar gedragslijn inzake deze bijdragen. De bijdragen van de volksvertegenwoordigers is geregeld in de Landelijke Bijdrage Regeling (LBR).
 2. De partij neemt slechts giften aan van natuurlijke personen die onderdaan van een van de lidstaten van de Europese Unie zijn of van rechtspersonen waarvan de statuten schenkingen aan politieke partijen niet uitsluiten. Giften van buiten de Europese Unie worden slechts aangenomen na overleg met de penningmeester van de partij.
 3. Giften waarvan de juiste herkomst niet vast te stellen is, worden niet aangenomen.
 4. Giften die blijkbaar gedaan worden in de verwachting van een economische of politieke begunstiging, worden niet aangenomen.
 5. De partij zal in acht nemen de bestemming die de schenker aan de gift toekent. De partij publiceert hiertoe een limitatieve lijst van mogelijke bestemmingen van giften. Daarbij ware aan te geven, dat zodanige bestemming ter vrije keuze van de schenker staat, en tevens wat de bestemming zal zijn indien de schenker geen keuze maakt.

3. Maximale omvang

 1. Voor het CDA-landelijk geldt geen beperking voor de hoogte van ontvangen giften.
 2. Voor regionale en provinciale partijverbanden geldt een maximum van €2.500,- per gift per jaar. Slechts na schriftelijke instemming van de landelijk penningmeester zijn grotere giften toegestaan.
 3. Voor locale verbanden geldt een maximum van €1.250,- per gift per jaar. Slechts na schriftelijke instemming van de landelijk penningmeester, die hierover advies inwint bij de betreffende provinciaal penningmeester, zijn grotere giften toegestaan.
 4. Het is individuele leden niet toegestaan giften te ontvangen ten behoeve van politieke activiteiten. Giften ten behoeve van voorkeursacties voor een bepaalde kandidaat worden slechts aangenomen indien en voor zover deze worden gedaan aan en met instemming van de penningmeester van de geleding die betrekking heeft op de betreffende verkiezingen.

4. Verantwoording van giften

 1. In de jaarstukken wordt verantwoording afgelegd over alle in het betreffende jaar ontvangen giften, zowel qua omvang, herkomst als bestemming. In deze verantwoording worden minimaal de voorschriften gevolgd die de wet op dit punt voorschrijft. Dit betekent onder meer dat alle giften vanaf €4.537,- bekend gemaakt worden.
 2. De in 4.1. genoemde verantwoording geldt voor alle geledingen binnen de partij en betreft ook de in 3.4. genoemde giften ten behoeve van individuele kandidaten.

5. Geldwervende en -beherende stichtingen gelieerd aan het CDA  en haar verbanden

 1. Voor oprichting en statutenwijzingen is schriftelijke toestemming en goedkeuring vereist van het Dagelijks Bestuur van het CDA.

6. Sponsoring

 1. Bij sponsoring is sprake van een ontvangen geldsom of geldswaardige prestatie, waarbij de partij een duidelijke tegenprestatie levert aan de sponsor. Deze tegenprestatie kan bijvoorbeeld bestaan uit het bieden van ruimte voor promotie van diensten en producten of naamvermelding bij partij-activiteiten.
 2. Sponsoring is herkenbaar verbonden aan een activiteit of project van de partij.
 3. Per project bedragen de in totaal ontvangen sponsorgelden, tenzij het Dagelijks Bestuur van de partij in individuele gevallen anders beslist, nooit meer dan vijftig procent van de totale kosten van het betreffende project.
 4. In de jaarstukken wordt verantwoording afgelegd over alle in het betreffende jaar ontvangen sponsorgelden.
 5. Voor het CDA-landelijk gelden geen beperkingen met betrekking tot de hoogte van in totaal ontvangen sponsorgelden. Voor de provinciale verbanden geldt een maximum voor jaarlijks ontvangen sponsorgelden van €2.500,-; voor locale verbanden bedraagt dit maximum €1.250,-. Slechts na schriftelijke toestemming van de landelijk penningmeester kunnen hogere bedragen worden geaccepteerd.
  Het is individuele leden niet toegestaan sponsorgelden te ontvangen.

7. Slotbepalingen

 1. Financieringsbronnen die wettelijk zijn toegestaan maar waarvan het gebruik door de partij niet is geregeld, mogen slechts gebruikt worden na instemming van het Dagelijks Bestuur.
 2. Daar waar de wet afwijkt in beperkende zin van een of meerdere bepalingen uit deze regeling, is de wettelijke van toepassing onder volledig behoud van alle overige bepalingen van deze regeling.
 3. Daar waar in deze regeling gesproken wordt over beperking van een bepaald bedrag, geldt deze beperking voor het totaal aan ontvangen gelden in enig kalenderjaar van een bepaalde natuurlijk persoon of rechtspersoon.
  Het Christen Democratisch Appèl beschikt over een ANBI-verklaring. ANBI betekent Algemeen Nut Beogende Instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

Dat het CDA beschikt over een ANBI-verklaring, betekent dat de contributie van leden én een eventuele vrijwillige bijdrage door de Belastingdienst worden aangemerkt als gift. Daarmee zijn de bijdragen belastingaftrekbaar, wat een bijdrage fiscaal aantrekkelijk maakt.

Een gift aan de plaatselijke CDA-afdeling is ook aftrekbaar.  De landelijke ANBI-verklaring geldt voor de Vereniging CDA en dus ook voor alle CDA-geledingen die daarbinnen vallen. De plaatselijke CDA-afdeling valt onder de Vereniging CDA, deze giften zijn dus ook aftrekbaar.

NB: CDA-fracties vallen niet onder de Vereniging CDA. Hierdoor vallen giften aan de fractie niet onder onze ANBI-verklaring.

ANBI-voorwaarden
Per 1 januari 2014 zijn de voorwaarden voor ANBI's veranderd. De belangrijkste verandering is open en eerlijk communiceren. Hierdoor krijgt u makkelijk en eenvoudig inzicht in het doel en het werk van de instelling. Weet waaraan u geeft!