Motie geleidelijnen

Tijdens de laatste raadvergadering voor het zomer reces heeft ons fractielid Jurgen minten een motie ingediend om er zeker van te zijn dat er geleidelijnen komen met de herinrichting van de markstraat. Jurgen wilde die zekerheid graag voor het zomerreces geregeld hebben want de gemeenteraad komt in september pas weer voor het eerst bij elkaar en dan moet de reconstructie van de Marktstraat een heel eind klaar zijn. Deze motie werd aangenomen met een ruime meerderheid van de gemeenteraad

Onderwerp: Geleidelijnen herinrichting Marktstraat

De raad van de gemeente Uden in vergadering bijeen op 25 juni 2020, overwegende dat:

  • de beantwoording door de portefeuillehouder van de Rondvraag van het CDA in de commissie REF van 18 juni jl. met betrekking tot de aanleg van geleidelijnen in de Marktstraat geen uitsluitsel geeft over het definitief aanleggen van geleidelijnen zoals deze zijn beschreven in het handboek richtlijn geleidelijnen van het ProjectBureau Toegankelijkheid (hierna: PBT) van de Chronisch Zieken en Gehandicapten Raad (CG-Raad);
  • de gemeente Uden in april 2017 het convenant (zijnde een afspraak tussen de partijen die tot overeenstemming zijn gekomen en dit schriftelijk hebben vastgelegd) ‘Uden, beter toegankelijk en bruikbaar voor iedereen’ heeft ondertekend (zie bijlage);
  • in het voornoemde convenant in artikel 24 lid 1a het volgende is vastgelegd: “Het centrum van Uden heeft een regiofunctie. Daardoor is het nodig om de geleidelijnen in het centrum goed en zorgvuldig aan te leggen. Uden dient namelijk ook Gezellig en Gastvrij en Goed Bereikbaar en Bruikbaar te zijn voor mensen met een beperking en/of handicap”;
  • esthetische wensen c.q. aanpassingen met betrekking tot de inrichting van de openbare ruimte niet in strijd mogen zijn met veiligheid en toegankelijkheid voor iedereen,

geeft het college de opdracht, om:

  1. gemaakte afspraken zoals die zijn vastgelegd in convenanten in het algemeente respecteren en na te leven;
  2. uitvoering te geven aan artikel 24 van het convenant ‘Uden toegankelijk en bruikbaar voor iedereen’;
  3. bij de herinrichting van de Marktstraat de geleidelijnen aan te leggen zoals beschreven in voornoemd handboek ‘richtlijn geleidelijnen van het PBT’, dus door middel van een ribbeltegel van 30 centimeter breed met voldoende kleurcontrast ten opzichte van het trottoir,

en gaat over tot de orde van de dag.

Indiener:

Jurgen Minten, fractie CDA

Deze motie is aangenomen in de raadsvergadering van 25 juni 2020.

drs. M.A.J.R. Hermans, raadsgriffier