Privacyverklaring

Het CDA verwerkt privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens. Het CDA acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerkingen houden wij ons aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het CDA is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking.

Leeswijzer

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Verder geven wij aan op welke grond wij de persoonsgegevens verwerken, wie toegang hebben tot deze gegevens en hoe lang wij deze gegevens bewaren. Ten slotte leggen wij uit welke rechten u hebt als betrokkene en hoe u deze rechten kunt uitoefenen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast in mei 2018.

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn alle stukjes informatie over een persoon die direct of indirect tot die persoon te herleiden is. U kunt hierbij denken aan uw naam, adres, postcode of woonplaats, maar ook aan uw godsdienst, gezondheid of politieke voorkeur.

Welke persoonsgegevens verwerkt het CDA en waarom hebben we uw gegevens nodig?
Het CDA verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van de leden, donateurs en belangstellenden van het CDA. Het CDA verwerkt alleen persoonsgegeven die toereikend zijn gelet op de doeleinden, waarvoor de persoonsgegeven worden verzameld. Deze doeleinden zijn:

 • het beheren van de ledenadministratie;
 • het ontvangen van donaties;
 • het beheren van de financiële administratie;
 • het beheren van de donateursadministratie;
 • (geanonimiseerd) statistisch onderzoek;
 • het voeren van campagnes;
 • leden- en fondsenwerving;
 • gericht informeren over verschillende aandachtsgebieden en bijeenkomsten.

De persoonsgegevens die het CDA verwerkt, zijn op te delen in drie categorieën:

 • Persoonlijke en contactgegevens (naam, geboortedatum, adresgegevens, etc.);
 • Financiële gegevens (IBAN, betaalgegevens, etc.);
 • Lidmaatschapsgegevens (lidnummer, functies voor het CDA, etc.)

Bij het verwerken van persoonsgegevens van leden, donateurs en andersoortige giftgevers is het CDA verplicht te voldoen aan de Wet financiering politieke partijen.

Nadere uitwerking persoonsgegevens Leden

Het CDA verwerkt verschillende gegevens van haar leden:

 • Persoonlijke gegevens: Voornaam (optioneel), achternaam, voorletters, geslacht, titulatuur (optioneel), geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres, mobiel telefoonnummer en/of een overig telefoonnummer.
 • Financiële gegevens: IBAN-nummer en betaalgegevens.
 • Lidmaatschapsgegevens: Lidnummer, het soort lidmaatschap, de functie die het lid uitoefent voor het CDA, de CDA-evenementen die een lid bezoekt en het lees- en klikgedrag van nieuwsbrieven.

Wij gebruiken deze gegevens om mogelijk te maken dat u lid kunt worden en blijven van het CDA, maar ook om u gebruik te kunnen laten maken van uw rechten als CDA-lid. Verder maken we gebruik van uw gegevens om contributie te innen, informatie naar u te verzenden en u uit te nodigen voor CDA evenementen of activiteiten.

CDA Partijcongres

Als u ons congres bezoekt, verwerkt het CDA aanvullende persoonsgegevens:

Persoonlijke gegevens: Voornaam, achternaam, adres, postcode, woonplaats, mobiel telefoonnummer, e-mailadres, dieetwensen (optioneel), of u slechthorend bent of niet en hoe u naar het congres toekomt.

 • Financiële gegevens: IBAN-nummer en betaalgegevens.
 • Lidmaatschapsgegevens: Lidnummer, tenzij u meegaat als introducé.

Wij gebruiken deze gegevens om mogelijk te maken dat u naar het congres kunt komen, om uw eventuele lunch en/of diner aan te passen aan uw dieetwensen en om u eventueel gebruik te laten maken van ringleiding.

Donateurs

Ook van donateurs verwerkt het CDA persoonsgegevens. Dit gaat om de volgende gegevens:

 • Persoonlijke gegevens: Voornaam, achternaam, woonplaats en e-mailadres.
 • Financiële gegevens: IBAN-nummer en betaalgegevens.

Wij gebruiken deze gegevens om uw donatie te kunnen verwerken en het mogelijk te maken dat u een donatie kunt overmaken.

Nieuwsbriefontvangers:

Het CDA verwerkt de persoonsgegevens van de mensen die een nieuwsbrief van ons ontvangen en geen lid zijn:

 • Persoonsgegevens: E-mailadres.
 • Overige gegevens: Lees- en klikgedrag.

Wij gebruiken deze gegevens om na te gaan welke artikelen veel gelezen worden, welke thema’s u van belang vindt en naar welke onderwerpen weinig aandacht uitgaat.

Hoe lang bewaart het CDA uw gegevens?

Het CDA bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doeleinden te bereiken, waarvoor de gegevens zijn verzameld en verwerkt. Op het moment dat wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor een bepaald doeleinde, verwijderen wij uw gegevens.

De bewaartermijn voor de persoonsgegevens is wisselend. De bewaartermijn is afhankelijk van het soort persoonsgegeven en het doeleinde waarvoor het gegeven wordt verwerkt. Sommige persoonsgegeven, zoals namen en adresgegevens van onze leden, moeten op grond van de wet verplicht tien jaar worden bewaard.

Hoe gaat het CDA om met beveiliging van uw gegevens, vertrouwelijkheid en derden?

Het CDA behandelt uw persoonsgegevens altijd vertrouwelijk. Wij delen deze niet aan derden zonder uw expliciete toestemming. Bovendien hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens altijd zo goed als mogelijk te beveiligen en verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking te voorkomen.

Wie kan er bij uw persoonsgegevens?

Binnen het CDA zijn verschillende personen bevoegd om uw gegevens in te zien:

 • Medewerkers van het Partijbureau - voor zover dit noodzakelijk is voor de uitoefening van hun functie;
 • Medewerkers en/of bestuursleden van onze gelieerde organisatie, zoals het Wetenschappelijk Instituut, het CDJA (jongerenafdeling) en het CDAV (vrouwenberaad) - voor zover dit noodzakelijk is voor de uitoefening van hun functie;
 • Medewerkers en/of bestuursleden van de provinciale en gemeentelijke afdelingen - voor zover dit noodzakelijk is voor de uitoefening van hun functie.

Uw daadwerkelijke persoonsgegevens worden beheerd door de ledenadministratie. Deze maakt onderdeel uit van het Partijbureau. De contactgegevens vindt u verderop in deze privacyverklaring.

De medewerkers en bestuursleden van onze gelieerde organisaties en van de provinciale en gemeentelijke afdelingen hebben (slechts) inzage in een beperkte set persoonsgegevens. Dit is bijvoorbeeld voor het CDJA afgebakend tot de CDJA-leden of voor gemeentelijke afdelingen voor de leden die in die afdeling wonen. Verder is verschil aangebracht tussen de verschillende functies. Zo kan de secretaris uw NAW-gegevens inzien, terwijl de penningmeester uw betaalgegevens kan bekijken.

Voor de medewerkers van het Partijbureau geldt dat een tweestapsauthenticatie verplicht is. De medewerkers zijn op de hoogte van de juiste en vertrouwelijke wijze waarop zij met uw persoonsgegevens om moeten gaan.

Welke rechten hebt u?

Als uw persoonsgegevens door ons worden verwerkt, hebt u verschillende rechten. Dit zorgt ervoor dat u beter inzicht kunt krijgen in de persoonsgegevens die het CDA over u heeft opgeslagen. Bovendien kunt u beter grip krijgen op de wijze waarop bedrijven met u persoonsgegevens omgaan.

De verschillende rechten zijn:

Recht op inzage
Dit recht maakt het voor u mogelijk om te vragen welke gegevens wij van u hebben.

Recht op correctie
Als blijkt dat we verkeerde persoonsgegevens van u hebben, moeten wij dit corrigeren.

Recht om vergeten te worden
Dit recht brengt met zich mee dat wij uw gegevens moeten verwijderen als u erom vraagt.

Recht om beperking van een verwerking die wij uitvoeren
In bepaalde gevallen mag u aangeven dat wij moeten stoppen met het verwerken van uw gegevens. Dit is bijvoorbeeld als uw gegevens mogelijk onjuist zijn of als de gegevens niet meer nodig zijn.

Recht van bezwaar
In sommige gevallen mag u bezwaar maken tegen de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.

Recht om uw gegevens (op uw verzoek) over te dragen naar een andere instelling
Dit recht wordt ook wel het recht op dataportabiliteit genoemd. Als u een beroep doet op dit recht, moeten wij uw gegevens overdragen aan een andere instellingen.

Wilt u een beroep doen op één van deze rechten? In dat geval kunt u contact opnemen met de ledenadministratie. De contactgegevens vindt u verderop in deze privacyverklaring. Wij streven ernaar om binnen één maand gehoor te geven aan uw verzoek. Dit is afhankelijk van de complexiteit van uw verzoek.

Let op! Op het moment dat wij uw persoonsgegevens verwerken op grond van uw toestemming (u hebt in het verleden expliciet toestemming gegeven dat wij uw persoonsgegevens mogen verwerken), mag u die toestemming altijd intrekken.

Website (klikgedrag en het gebruik van cookies)

Op de website van het CDA zijn social media buttons opgenomen. Op die manier verzamelt het CDA persoonsgegevens. Dit ziet op algemene bezoekgegevens, zoals de meest bezochte pagina’s. Daardoor kan het CDA de inrichting van onze website optimaliseren.

Gebruik van cookies

Verder maakt het CDA gebruik van cookies bij aanbieden van onze diensten. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Het CDA maakt gebruik van tijdelijke cookies. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden alleen gebruikt om het gebruik van de site gemakkelijker te maken. Voor het tonen van relevante advertenties maken wij gebruik van advertising pixels. Voor u als gebruiker is het mogelijk om deze cookies te weigeren. Wij gebruiken ook aanvullende cookies om uw voorkeuren op te slaan. We verwerken welke contrastfunctionaliteit u gebruikt, of u akkoord gaat met de cookieverklaring en registreren of u een lettertype gebruikt dat wij via een externe server aanleveren.

Als u vragen of klachten hebt over ons privacybeleid, kunt u contact opnemen per e-mail via info@cdamaashorst.nl

Bent u niet te tevreden over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan of hebt u andere klachten in het kader van de privacy? Dan hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Ten slotte…

Wij streven ernaar om het privacybeleid zo actueel mogelijk te maken en te houden. Om die reden kan het CDA het privacybeleid wijzigingen. De wijzigingen worden bekendgemaakt via de website.