Schriftelijke vragen arbeidsmigranten

Schriftelijke vragen arbeidsmigranten De CDA fractie in Uden stelde het college onlangs schriftelijke vragen over de huisvesting van arbeidsmigranten. Dit naar aanleiding van berichten in de pers over wantoestanden in de regio en het tweede rapport van het aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten onder leiding van Emile Roemer. De kern van dat rapport is dat arbeidsmigranten moeten worden behandeld als gelijkwaardige en volwaardige deelnemers van onze samenleving. Het CDA Uden ondersteund deze conclusie volledig. Het rapport geeft tevens aan, dat het organiseren van goede kwalitatieve huisvesting voor arbeidsmigranten een taak is van veel partijen. Het rapport concludeert dat misstanden met arbeidsmigranten laten zien dat handhaving van groot belang is. Op 19 december 2019 heeft de raad van de gemeente Uden ingestemd met het beleid arbeidsmigranten in de gemeente Uden. Ook hierin wordt vermeld: De huisvesting van arbeidsmigranten dient zowel voor de arbeidsmigranten als voor de omgeving op een maatschappelijk verantwoorde wijze te gebeuren.

De vragen van het CDA Uden hebben betrekking op het onderschrijven van het rapport door het College, de wijze van controle en handhaving en de vraag om een tussentijdse evaluatie van het beleid. Het College antwoordt op 2 maart dat de conclusies van het rapport door het College onderschreven worden en dat het thema zowel regionaal is opgepakt als met de adviezen vanuit alle disciplines aan de slag is gegaan. Ook wordt een en ander opgenomen in het harmonisatietraject gemeente Maashorst. Het College geeft aan dat het op basis van de beschikbare bronnen onvoldoende mogelijk is om een beeld te schetsen van de huidige huisvestingssituatie van arbeidsmigranten binnen de gemeente Uden. Ontvangen meldingen over huisvestingssituaties worden onderzocht. In het afgelopen jaar zijn daarbij geen ernstige misstanden geconstateerd. Tevens vinden er in het kader van het Convenant huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten periodiek aangekondigde controles plaats bij de uitzendbureaus die aangesloten zijn bij het convenant. Bij de controle wordt gecontroleerd of de aangetroffen situatie overeenkomt met de aangeleverde cijfers, controle van brandveiligheid, controle van Bouwvoorschriften en het BRP. Ook wordt gecontroleerd of de betreffende uitzendbureaus nog aangesloten zijn bij het Keurmerk van het SNF, ABU en/of NBBU. Evaluatie van het beleid vindt naar verwachting in 2022 plaats.
De volledige beantwoording van de schriftelijke vraag vindt je hier.