Wethouder Franko van Lankvelt op de fiets

Snelfietsroute F264 ‘Duits Lijntje’

In de raadsvergaderingen in Uden en Landerd van 28 januari is raadsbreed een motie van het CDA aangenomen waarmee de haalbaarheid van de snelfietsroute F264 onderzocht kan worden. Een goede oost-west verbinding per fiets, die de lijn volgt van het voormalig Duits Lijntje. Met natuurlijk aandacht voor bescherming van de natuur en aansluiting op de bestaande fietsstructuur.

Ons vervoer is in de loop der jaren veranderd en in het kader van gezond bewegen en het milieu heeft de fiets een prominente plaats ingenomen in het recreatief en woon-werkverkeer. Inmiddels worden in de regio verschillende snelfietsroutes gerealiseerd. Een goede oost-west verbinding ontbrak echter nog. Aanleiding voor een aantal partijen in de raad van Mill en Sint Hubert om het college in die gemeente op te roepen een onderzoek te doen naar de haalbaarheid van deze verbinding. Het CDA in Uden én Landerd vond het belangrijk om daar bij aan te sluiten. Immers, deze route vormt samen met de routes van en naar Oss en Veghel een belangrijke schakel in de bereikbaarheid van Uden. 

Ook het Fietsforum Uden toont zich in een memo aan het Udens College van B&W enthousiast en biedt aan mee te denken. Terecht geeft het Fietsforum een aantal aandachtpunten mee. Zo is het belangrijk om bij de aanleg geen gebruik te maken van het werkelijke tracé van de spoorweg. Daarmee houd je de ecologie in stand en bovendien is er tussen de heggen en houtwallen veel minder ‘sociale controle’. Diezelfde controle en het gevoel van veiligheid is van belang als delen van de route min of meer buiten de bewoonde wereld komen te liggen. Als derde doet het Fietsforum de oproep om deze snelfietsroute vooral goed aan te laten sluiten op de bestaande fietshoofdstructuur.

In het onderzoek dient ook mee te worden genomen dat weliswaar niet altijd gebruik kan worden gemaakt van bestaande fietspaden, maar dat een mooiere route zal kunnen bijdragen aan het toeristisch recreatief fietsverkeer in de regio in het algemeen en onze gemeente in het bijzonder. 

Genoeg dus om te onderzoeken. Dat vond de raden van Uden en Landerd ook en de motie, waarin de colleges wordt opgedragen om aan te sluiten bij het haalbaarheidsonderzoek, werd in beide raadsvergaderingen van 28 januari 2021 met algemene stemmen aangenomen. Met complimenten voor de wijze waarop het CDA draagvlak heeft gevonden voor deze motie.

Ook hiermee zorgt het CDA weer voor verbinding!